241 miljoen euro beschikbaar voor sportverenigingen

Het Ministerie van VWS stelt met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie.

De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en gaat in per 2019.

Compensatie btw-verrekenmogelijkheid
Amateursportorganisaties kunnen een beroep doen op deze subsidie. Deze subsidie van 20% van de investering (= het ontwikkelen en in standhouden van sportaccommodaties) zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die btw-verrekenmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd.

Extra subsidie mogelijk
Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Daar waar de btw-verrekening eerder was voorbehouden aan (veelal daartoe speciaal opgerichte) sportstichtingen, staat de subsidieregeling ook open voor de sportverenigingen.

Totaal 241 miljoen
Voor gemeenten wordt een afzonderlijke regeling getroffen inzake accommodaties ter waarde van 152 miljoen euro. Het totale jaarlijkse bedrag dat door deze regeling aan de sport ten goede komt bedraagt 241 miljoen euro.

Aanvraag indienen
In de loop van dit jaar wordt meer bekend over de subsidieregeling, het indienen van een aanvraag en andere aanvullende informatie.

Meer informatie over de regeling.

Bron: NOC*NSF